187 Mobstaz - We Don't Die, We Multiply (WDDWM) by 187 Mobstaz (2023)

[Verse 17: Mack.Syxx]
'Wag munang balakin namasundan ang mga batikan
Sa larangan na kami ang hari dapat mga yakap namin sundan
Simula pa noon hanggang sa ngayon
Napasa'min na ang istilo na ganito
Sino man tumugon malamang babaon
'Di ko papayagan hayaan na ganito Mack.Syxx
'Di mo kakayanin ang mga naabot nanamin wawasakin ang mga bulaan
Batukan na naghahangad ng trono namin
187 MOBSTAZ!
Lalong pinagtibay ng mga sundalo at heneral na umaagapay

[Verse 18: Stanley Mike]
Kahit kalian 'di kami mabubura pangkat naming nauna sa ganitong taktika
'Pag napasa'min na istilo na
'Di mo makita sa iba na pinipilit ginagaya-gaya
Pero 'di naman makaya-kaya
Pagka't sa'min mo lang ngayon mapapakinggan
Ang ganitong banatan na dumaan malubog man sa putikan
'Di kami nag-iwanan (Stanley Mike)
Magpakailanman
'Di kami bibitaw at lalong 'di aayaw
187 MOBSTAZ! Luzon, Visayas at Mindanao

[Verse 19: J-Twist]
Patuloy sa pagyabong ng dahon at ng sanga
Ng punong may ugat at ang dugo ay musika
187 MOBSTAZ!
Alam mo na kung ano ang aking ibig sabihin
Nagsimula sa iilan ngayon ay 'di makayanang samahin
Ang bilang ng mga 'di mapipigilang pagdami ng
Nais mahirang nakisabay sa pambihirang natanging kapatirang
Itinuring na "Ama ng Hip-Hop sa Pinas"
We Don't Die We Multiply! Yeah! MALABONTHUGS!

[Verse 20: Krayziz]
Kami naglaho at ipalagay na lang kami nagtago
Dahil kailangan ng pahinga
Para paglabas ay meron pa kong bagong
Lakas! Para mas mai-angat ang antas
Sa pinakamataas na kalidad ng Pinoy rap-game sa Pinas
187 MOBSTAZ! MALABONTHUGS!
Naduwag ang lahat ng sa amin ang nag-angas
Sa'min ang katangian ng pagiging matigas
Kami ang hari ng industriya sumula hanggang wakas

[Verse 21: Sparo]
Akala mo lang na nawala
Pero hindi pala bahagya lang naman na naging abala
Mas tumuklas nang bala balang kayang abutin ang tala
187 Malabon thutathag matatag
Matatag pa sa'men na patag na pader na
'Di matibag pinagbalibagan naming gamit ang tula
Hi-hip-hop, kone-konektado 'di nilipad sama
Sa mga hakbang pagkakaisa
Ang nakatakda na palaguin payabungin
Payamanin patibayin na sundalo ng rap game sa Pinas
MOBSTAZ!

[Verse 22: Tuglaks]
Marami ng nag silupit at ang babagsik na
Dahilan ng aming laway nagsitalsik na
Ngumanga kaya't lahat sila nakasalo
Ng bawat istilo ng isa walo pito (187!)
Sino ba? Sino ba ang pinag-huhugutan mo (187!)
Saan ba nakahanay lahat ng iniidulo mo (MOBSTAZ!)
Malabong magkahiwalay
'Cause we don't die we multiply oh-oh

[Verse 23: Hudass]
Kung naitapak man namin ang isang talampakan dun sa putikan
Itutuloy pa ang hangarin kahit 'di kami sundan
Kahit hindi mo 'to alam
Kahit hindi pa kami tignan
Isasalamin sa aming katauhan ang sundalo na
Handang makipaglaban, tingalain ang nasa taas
At sasaluduhan 'pag lumagpas sa limitasyon bawat hampas ay
May katibayan bumangga ka sa pinagkakapitagang nilalang
Burahin niyo sa isipan ang ideyang iwanan

[Verse 24: Abaddon]
Matapos sa maraming pag-balasa sa baraha…
Matapos ay patuloy pa ring kasama ang sundalo ng makata sa parada ng
Matira matibay amin ang patunay habang buhay na mahusay
At kami ay may akda nang paksang nagmarka sa'ting bansa
Nagsagawa ng kantang may basbas at akda laging handa
Mabutas man ang bangka sabay lang sa agos
At sasagwan sa karagatan ng talangka

[Chorus: Miztah Blaze]
Here comes the storm rushin’ in
Don’t care what other people say
Livin’ everyday the hip-hop life, we don't die we multiply…
You tryin’ to quit 'cuz the love is gone
Without music, I’m feelin’ all alone
Livin’ everyday the hip-hop life, we don't die we multiply…

[Verse 25: Third Flo]
Pagkatapos ng gulo at maraming tampo
Sa bandang huli, humupa at muling nagtagpo
Muling nagbigkis nagkapit bisig nag-isang tinig
Muling binuksan ang bibig sa aming hilig
Balik-kampo tayo mga sundalo mga mandirigma sama-sama hanggang dulo
Hindi kami mamamatay mas lalong dadami kapatid, kaibigan ko at kumpare

[Verse 26: Confuzed]
Balik sa studio dating gawe
Matagal hindi nagkita parang galing tate
Sa halip na mabawasan ay nadadagdagan
Parating na mga bagong musika nanaman
Na Ipi-play mo ano bang say mo ito ay Allstar`s tropa ko, ok toh
187! K-YOW-N mga kasabayan naming lahat sila K.O din

[Verse 27: Kial]
Ito ang ibig sabihin ng kanta nila Phineas and Ferb
Lahat ng maririnig mo ay ang definition of verb
Tingin mo malinaw parang project ng prison verb
Kung ikaw lang ako ramdam mo ang peace on earth
Tapos na oras ng brake, muling naging isang buo
Humupa na mga damdaming minsa'y napuno
Isa walo pito!
Aba! Iba ano ito bersikulong maglalapit sa mundo mo at mundo ko
'Pagka't hindi nakabase sa haba ng kable ng mega layo
Ng kayang maabot ng sinasabi ng mensahe
Hindi mamamatay bagkus ay dumadami isasakatuparan
Ang mga gagawing posible kilos lang
Kung gusto mong mangyari

[Verse 28: Toney Chrome]
Nawawala bumabalik eto nanaman dumarating
Lilibutin ang mundo kahit saan makarating
Katotohanan ang hatid at hindi ako manhid
'Yan ang susi kung bakit hindi napapatid
Sinulid na nagdudugtong sa magkakapatid
Maunawaan mo sana ang aking gustong ibatid
Isa walo pito!
'Wag nang malilito naririnig ngayon
(Toney Chrome!) pangalan ko

[Verse 29: Esse]
Ito na ang oras para iyong matandaan
Ang mga sundalong palaban kung pa'no madagdagan
Kung ga'no katatalim ang dugo ng nilalalang
Nakilalang mga buang talagang nagbigay ng kinang
187 MOBSTAZ! Walang istilong gasgas
Isinilang sa Pinas at lumaking matitigas
Tapos na ang paghihintay
Tapos na din ang mga alat
Heto na ang mga alamat titimbuwag sinong umawat

[Verse 30: Kalbong Brutal]
Tuloy-tuloy na 'to at walang titigil
Problema ay tapos na walang makakapigil
Ngayong taon ang pagkakataon
Upang bumangon ang mga galit sa dibdib ating itapon (Itapon)
Kamusta na ang mga taga pakinig sa mga sumusuporta
At mga bumibilib sa'min sa bawat sulat
At awiting inambag mula sa kampo ng sundalo kasama niyo ko maglayag

[Verse 31: J-Will]
Kapatid bago mapatid ang pise
'Wag ka ng manisi o mag malinis eh
Lahat naman ng IS-kandalong ito may
MIS-understanding lamang
MIS-ki sabihin pang di-niss daw ako ni Dyis-Saish-Ish
Saksak patalikod, saksak patalikod
Pero imbis mag-bangayan inayos ang gusot at amin
IS-sinantabi ang galit at puot nagbaba ng bangko sa'min ang isa't-isa
Dahil hindi naming kayang sugatan ang isa't isa
Isa kaba sa nag-saya nung mag watak-watak kame
Isa kasa mag luluksa ngayong dikit-dikit muli kami

[Verse 32: Smuglazz]
Muling bumukas ang pintuang dugtungan ng
Bawat isa mga bituka na nakasintas
Bagama't naligaw ay magkakaiba
Mula nagbuklod-buklod, mula sa pagbukod-bukod
Iba na pagkasunod-sunod ng
Aming pagbubuod ng kabukuhan ng
Kabuluhan at kahulugan ng mga bulungan
Sa kaduluhan ay kahulukan alangan naman mag-kaululan patayo
Tangina 187! nga kase
'Wag kang magulat kung kumalat kakalat ulit kame

[Verse 33: J-Skeelz]
Binansagan kami ng sundalo
'Di dahil sa'ming uniporme
Kung 'di dahil sa mala tangkeng istilong pag-atake
Mas lalo kong pinalawak ang aming nasasakupan
Kung sa'n kami nakatapak andun din ang kapatiran
Mga butil tinanim kumalat at dumami
Dumating man ang tag-gutom kami lang ang pwedeng makapag-ani
Kung ang plaka naluluma ang galit humuhupa
Ngunit ang karanasan 'yan ang pangsagupa namin

[Verse 34: Mike Kosa]
Tapos na drama, tapos na ang eksena sa pelikula
Balik na sa tunay na buhay ng mga bida
Oo na at inaaming nadapa kami noon
Kailangan 'yon para mas tumibay pa ang pundasyon
Ng isang pinakamalakas na samahang
Nagbigay ng inspirasyon sa bawat nilalang
Na nangarap din ng katulad din ng sa amin
Itutuloy naming kahit ilang beses hamakin

[Verse 35: Blingzy One]
Ilan man taon ang dumaan sa larangan ng musika'y
Alam niyo nang mapapaksa sa katarantaduhan
Iyon nama'y inyong maharang wala naman sinumang makakabara pa
Sa mga mabibigat na awit na aming idinapa
Kami ay mananatiling 187 MOBSTAZ!
'Yan nama'y 'di titigil 'yan ay tumatalas lalong lumalawak 'di na magpipigil
Kaming mga sundalo paglawak lang ang
Nais na magpapatuloy 'yan ang sigaw ng puso ko

[Verse 36: Inozent One]
The mob soldiers of the underground marching as one
I hope to run all the tries and off, we finished them all
And will remain eintein in this game
Held we hold the record of fame so promising land
'Cuz together we stand divided we fall
Same blood flows in this family we making history
Still untouchable is like a ball of fire burning
All the enemy like the Saiyan to take the power
The power of strength embraced the new rebuild of army
Into continue the chance of our legacy
You should be recognized represent to be remember
And it's the one the 187 MOBSTAZ!

[Chorus: Miztah Blaze]
Here comes the storm rushin’ in
Don’t care what other people say
Livin’ everyday the hip-hop life, we don't die we multiply…
You tryin’ to quit 'cuz the love is gone
Without music, I’m feelin’ all alone
Livin’ everyday the hip-hop life, we don't die we multiply…

[Chorus: Miztah Blaze]
Here comes the storm rushin’ in
Don’t care what other people say
Livin’ everyday the hip-hop life, we don't die we multiply…
You tryin’ to quit 'cuz the love is gone
Without music, I’m feelin’ all alone
Livin’ everyday the hip-hop life, we don't die we multiply…

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated: 18/10/2023

Views: 5773

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.